Skip to content

Znaczenie diagnostyczne klonalnych cytogenetycznych aberracji w złośliwych guzach miękkiej tkanki ad

1 rok ago

463 words

Przezskórna biopsja była prowadzona przez obrazowanie, a próbki pobrano za pomocą igły z biopsją rdzeniową 16-gauge. Oprócz rutynowej mikroskopii świetlnej odpowiednie techniki immunohistochemiczne były stosowane niezależnie do badania wszystkich nowotworów. Wszystkie guzy oprócz dwóch (od pacjentów 36 i 52) były niezależnie badane pod mikroskopem elektronowym. Krótkoterminowe kultury cytogenetyczne
Po otrzymaniu z pomieszczenia z zamrożonymi sekcjami wszystkie próbki natychmiast rozdrobniono skalpelami, a następnie dezagregowano przez 2 do 20 godzin w roztworze zawierającym 200 jednostek kolagenazy na mililitr (Gibco, Grand Island, NY), zgodnie z metodą Limon et al.20 Zdezagregowane skupiska komórek i pojedyncze komórki hodowano w kolbach T25 lub płytkach Petriego p35 z użyciem pożywki RPMI 1640 (Gibco) z 16 procentami surowicy płodowej (Whittaker, Walkersville, MD), procent L-glutaminy, 1% penicyliny-streptomycyny, 1% (vol / vol) przysadka bydlęca (Collaborative Research, Waltham, MA) i 0,5% (obj./obj.) Mito + surowica (badania laboratoryjne) w 5-procentowym inkubatorze dwutlenku węgla w temperaturze 37 ° DO. Kolby pokryte fibronektyną (Collaborative Research) zastosowano do hodowli wszystkich małych guzów o okrągłych komórkach i z każdej próbki ustalono co najmniej trzy hodowle. Hodowlę monitorowano codziennie i odnotowywano względne ilości guza i zrębu. Komórki zebrano z każdej hodowli w przedziałach w przedziałach czasowych, w zależności od czasu maksymalnego wzrostu guza i zrębu, ale wszystkie zbiory komórek zakończono w ciągu jednego do pięciu dni po ustanowieniu hodowli. Większość zbiorów prowadzono po tym, jak komórki adherentne były eksponowane na demekolcynę (Colcemid) (0,002 .g na mililitr) przez 14 godzin. Alternatywnie, komórki z nowotworów o niezwykle szybkim rozwoju zbierano po ekspozycji na bromek etydyny (10 .g na mililitr) i winblastynę (0,05 .g na mililitr) przez jedną do dwóch godzin. Komórki następnie uwolniono z kolb za pomocą trypsynizacji, potraktowano hipotonicznym roztworem 0,075 M chlorku potasu przez 10 minut i utrwalono dwiema zmianami 3: metanol: kwas octowy. Szkiełka zostały wykonane zgodnie z konwencjonalnymi technikami, z parą, aby pomóc w rozprzestrzenianiu się metafazy. Po jednym dniu inkubacji na cieplejszym szkiełku w temperaturze 60 ° C, chromosomy poddano pasmowaniu za pomocą metody Giemsa-trypsyna.21 Analizowano co najmniej 10 metafaz na guz.
Bezpośrednie zbieranie komórek
Bezpośrednie zbiory przeprowadzono na ostatnich 32 guzach z tej serii (od pacjentów 31 do 62), jeśli próbka przekroczyła 3 mm3. W tych przypadkach jedną trzecią próbki użyto do bezpośredniego zbioru, a pozostałe dwie trzecie do hodowli krótkoterminowych. Próbki do bezpośredniego zbierania rozdrobniono drobnymi skalpelami i następnie dezagregowano przez 15 do 30 minut w roztworze zawierającym 400 jednostek kolagenazy na mililitr, które zawierały daktynomycynę (0,5 .g na mililitr), bromek etidium (10 .g na mililitr) i winblastynę (0,05 .g na mililitr). Po tej krótkiej dezagregacji próbki były energicznie pipetowane w celu dalszego rozbicia skupisk komórek; pęcznienie hipotoniczne, utrwalanie i tworzenie szkiełek przeprowadzono jak opisano powyżej dla hodowli krótkoterminowych.
Wyniki
Tabela 1
[więcej w: rossmann pyskowice, martwica tkanek, swissmed pruszcz gdański ]

0 thoughts on “Znaczenie diagnostyczne klonalnych cytogenetycznych aberracji w złośliwych guzach miękkiej tkanki ad”