Skip to content

Tag: euroklinika katowice

Wyścig i genomika

11 miesięcy ago

981 words

Artykuł na temat rasy i genomiki autorstwa Coopera i in. (Wydanie z 20 marca) twierdzi, że interakcje multilocus są zarówno matematycznie jak i biologicznie nieprawdopodobne jako czynniki ryzyka dla złożonej choroby. Stwierdzenie to stoi w opozycji do znacznych badań empirycznych sugerujących, że złożone fenotypy często wykazują epistazę w takich chorobach, jak nadciśnienie, inne choroby sercowo-naczyniowe,…

Aspiracja baru

11 miesięcy ago

515 words

Wydaje się nieuzasadnione odwoływanie się do badania radiograficznego z użyciem zawiesiny siarczanu baru jako Śmiertelne badanie , jak Fruchter i Dragu do (wydanie z 13 marca) .1 Pacjent w tym przypadku mógł zmarł z powodu aspiracji treści żołądkowej, która tylko przypadkowo zawierał siarczan baru w zawiesinie. Szkodliwe skutki aspiracji treści żołądkowej są dobrze znane i…

Radioterapia w polu aktywnym w przypadku zaawansowanego chłoniaka Hodgkina cd

11 miesięcy ago

588 words

Pacjenci, którzy pozostawali w częściowej remisji po sześciu cyklach, przestali otrzymywać chemioterapię i byli leczeni radioterapią w terenie. Radioterapia w polu zaangażowanym Pacjenci w pełnej remisji otrzymali 24 Gy promieniowania do regionów węzłowych; osoby w częściowej remisji otrzymały 30 Gy (z doładowaniem od 4 do 10 Gy w razie potrzeby) we frakcjach 1,5 do 2,0…

Zapobieganie nawrotom przedwczesnego porodu przez 17 kapronian alfa-hydroksyprogesteronu czesc 4

11 miesięcy ago

250 words

Charakterystyka 463 kobiet w losowaniu. Charakterystykę 310 kobiet w grupie progesteronowej i 153 kobiet w grupie placebo przedstawiono w Tabeli 1. Kobiety w obu grupach były podobne pod względem średniego czasu trwania ciąży w okresie kwalifikującym, średni czas trwania ciąży w czasie randomizacji, rasy lub grupy etnicznej, stanu cywilnego, wskaźnika masy ciała, poziomu wykształcenia, palenia…

Stopień sedymentacji erytrocytów w zastoinowej niewydolności serca

11 miesięcy ago

524 words

Przez ponad 50 lat lekarze byli uczeni, że szybkość sedymentacji erytrocytów jest niska u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca. To przekonanie wynika jednak przede wszystkim z obserwacji opublikowanych w jednym raporcie przez Paula Wooda w 1936 r.2 Obserwował on uderzające opóźnienie w częstość sedymentacji u pacjentów z ostrym zastojem płucnym i obrzękiem obwodowym, po których…

MRI i ultrasonografia w ocenie zaawansowanego raka prostaty

11 miesięcy ago

948 words

Porównanie wyników histologicznych w próbkach radykalnych prostatektomii z przedoperacyjnym tomografią komputerową i skanami MRI u 10 pacjentów ze zlokalizowanym rakiem prostaty. Artykuł dr Rifkina i wsp. (Wydanie z 6 września) na temat oceny roli obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i ultrasonografii przezodbytniczej w ocenie stopnia zaawansowania zlokalizowanego raka prostaty donoszą o słabych wynikach, które są…

Zwiększona reabsorpcja chlorków jako odziedziczył nerkowy ubytek rany w rodzinie Pseudohypoaldosteronizm typu II czesc 4

11 miesięcy ago

447 words

Wydalanie z moczem chlorków w odpowiedzi na wlew chlorku sodu u trzech osób zdrowych (linie przerywane) i trzech pacjentów z pseudohipoaldosteronizmem typu II (linie ciągłe). Wydalanie chlorku w odpowiedzi na infuzje siarczanu sodu i wodorowęglanu sodu było minimalne zarówno u zdrowych osób jak iu pacjentów (dane nie pokazane). FECl oznacza frakcjonowane wydalanie chlorku. Ryc. 4.

Zwiększona reabsorpcja chlorków jako odziedziczył nerkowy ubytek rany w rodzinie Pseudohypoaldosteronizm typu II cd

11 miesięcy ago

479 words

Jego dane wyjściowe były prawidłowe, z wyjątkiem wysokiego poziomu potasu w surowicy (4,5 mmol na litr) i niskiej wartości normalnej frakcyjnego wydalania potasu (7,9 procent). U pacjentów 1,2 i 3 hiperkaliemia była wyraźnie spowodowana zmniejszeniem wydzielania potasu przez nerki. Aby uzyskać dokładniejszy wgląd w mechanizm, w którym wydalanie potasu było zmniejszone u tych pacjentów, przeprowadziliśmy…

Znaczenie diagnostyczne klonalnych cytogenetycznych aberracji w złośliwych guzach miękkiej tkanki ad 6

11 miesięcy ago

695 words

Stosując te podejścia, można wykryć rearanżacje klonalnych chromosomów w praktycznie wszystkich złośliwych guzach tkanek miękkich, nawet gdy próbki nowotworów są otrzymywane za pomocą biopsji igłowej. Chociaż nie zaobserwowano tego w tym badaniu, prawdziwe normalne kariotypy zostały opisane wcześniej w co najmniej pięciu złośliwych guzach tkanek miękkich [29, 30]. W związku z tym prawidłowy kariotyp nie…

Znaczenie diagnostyczne klonalnych cytogenetycznych aberracji w złośliwych guzach miękkiej tkanki czesc 4

11 miesięcy ago

26 words

Te diagnostycznie ważne rearanżacje cytogenetyczne występowały częściej wśród nowotworów od dzieci niż u dorosłych (56 vs 13 procent [9 z 16 vs. 6 z 46], P <0,05 na podstawie testu chi-kwadrat). Dziewięć nowotworów z diagnostycznie istotnymi rearanżacjami to małe guzy o okrągłych komórkach z translokacją (11; 22), translokacją (2; 13) lub delecją chromosomu 1p z…