Skip to content

Predyktory zachorowalności i śmiertelności u noworodków z zakażeniem wirusem Herpes Simplex cd

1 rok ago

367 words

Śmiertelność wśród dzieci z zapaleniem płuc w nieobecności rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego wynosiła 67% (8 z 12 niemowląt). Mediana przeżycia dla tych 26 dzieci wynosiła pięć dni. Wcześniactwo miało wpływ na wyniki u dzieci z zapaleniem mózgu. Sześć z 15 wcześniaków (średni wiek ciążowy, 31,3 tygodnia) z zapaleniem mózgu zmarło (40 procent, ryzyko względne, 5,2) po medianie przeżycia 19,5 dnia. Wśród dzieci urodzonych z powodu zapalenia mózgu 5 z 56 (9 procent) zmarło po medianie wynoszącej 162 dni. Ogólnie rzecz biorąc, dzieci z rozsianą chorobą, które zmarły miały krótszą medianę przeżycia niż osoby z infekcją ośrodkowego układu nerwowego (5 vs. 25 dni, P = 0,0006).
Ryc. 3. Ryc. 3. Przeżycie niemowląt z zakażeniem noworodkowym HSV, według rodzaju wirusa i stopnia zaawansowania choroby. Dzieci miały zajęcie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) lub chorobę rozsianą. W grupie z rozsianą chorobą niemowlęta z HSV typu miały znacznie gorsze przeżycie (p = 0,01) niż te z HSV typu 2.
Jak pokazano na rycinie 3, dzieci z rozsianą infekcją HSV typu miały gorsze wyniki niż te z zakażeniem HSV typu 2 (P = 0,01). Różnicę tę można wyjaśnić rozkładem niemowląt z zapaleniem płuc i rozsianą koagulopatią wewnątrznaczyniową w tych podgrupach – odpowiednio pięciu i dwóch niemowląt. Nie stwierdzono istotnej różnicy w przeżyciu między niemowlętami z zakażeniem typu a tymi z zakażeniem typu 2 ośrodkowego układu nerwowego.
Ryc. 4. Ryc. 4. Śmiertelność jednoroczna u niemowląt, według czasu infekcji HSV przed rozpoczęciem leczenia. Wskaźniki umieralności były niższe u niemowląt, które chorowały krócej niż dwa dni lub dłużej niż osiem dni niż u osób zarażonych od dwóch do ośmiu dni (p = 0,048).
W analizie jednowymiarowej czas trwania choroby przed rozpoczęciem leczenia korelował ze śmiertelnością (p = 0,048). Dzieci, które chorowały krócej niż dwa dni lub dłużej niż osiem dni, miały niższy wskaźnik śmiertelności niż osoby zarażone od dwóch do ośmiu dni (ryc. 4).
Czynniki wpływające na zachorowalność
Jeśli dziecko przeżyło ostrą chorobę, czynniki przewidujące chorobowość w ciągu jednego roku życia obejmowały klasyfikację choroby (P <0,0001), drgawki (P <0,0001) i zakażenie HSV typu 2 (P = 0,0154). W przypadku tych analiz porównano dzieci z dowolnymi zaburzeniami neurologicznymi (małogłowie, spastyczne porażenie czterokończynowe, uporczywe napady padaczkowe, ślepota lub opóźnienie rozwojowe o więcej niż sześć miesięcy) u osób uznanych za całkowicie normalne.
W przypadku dzieci z chorobą zlokalizowaną na skórze, oczach lub w jamie ustnej 67 z 71 (94 procent) rozwinęło się normalnie i bez żadnych zaburzeń neurologicznych. Czworo dzieci miało zaburzenia neurologiczne. Wśród niemowląt z zakażeniem ośrodkowego układu nerwowego lub chorobami rozsianymi liczba dzieci, które przeżyły, rozwijających się normalnie po roku zmniejszyła się odpowiednio do 21 z 58 (36 procent) i 10 z 17 (59 procent). Stawki w tych dwóch grupach różniły się istotnie w grupie dzieci z chorobą skóry, oczu lub jamy ustnej (zakażenie ośrodkowego układu nerwowego: względne ryzyko, 4,4; P <0,001; choroba rozsiana: ryzyko względne, 2,1; P <0,001) [przypisy: medycyna rodzinna myśliborska, przychodnia sieciechowska, dietosfera ]

0 thoughts on “Predyktory zachorowalności i śmiertelności u noworodków z zakażeniem wirusem Herpes Simplex cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: olej posmażalniczy[…]